Säännöt ja kurinpito

 

PAULAHARJUN KOULUN SÄÄNNÖT 2018 – 2019

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Koulunkäyntiä säätelevät perusopetuslaki, peruskouluasetus sekä opetushallituksen ja kaupungin sivistyslautakunnan ja kouluviranomaisten antamat säädökset, määräykset ja ohjeet. Koulumatkoja ja yhteisiä siirtymisiä koulun ulkopuolella ohjaavat yleiset liikennesäännöt. Järjestyssäännöt antavat muuta lainsäädäntöä tarkentavia koulun turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Järjestyssääntöjen laadintaan ovat osallistuneet koulun opettajat, muu henkilökunta, oppilaat ja huoltajat. Järjestyssäännöt hyväksyy lukuvuosittain koulun johtokunta.

Paulaharjun järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.Yhteiset säännöt on laadittu, jotta kaikilla Paulaharjun koulussa opiskelevilla ja työskentelevillä olisi miellyttävää ja turvallista oppia ja tehdä työtä. Säännöt koskevat jokaista koulussa opiskelevaa, harjoittelevaa ja työskentelevää.

Paulaharjun koulun säännöt ovat voimassa koulussa tai osallistuttaessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella.

1.Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

1.1.OIKEUDET

 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
 • Jokainen oppilas on tasavertaisessa asemassa ja sukupuolten välillä vallitsee tasa-arvo. Kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet ovat enemmistön kanssa yhdenvertaiset.
 • Kouluyhteisössä edistetään kulttuurillisesti moninaista ilmapiiriä ja kulttuurien välistä ymmärrystä.
 • Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.

           1.2.VELVOLLISUUDET

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Näin toimien koulupäivä sujuu…

       2.Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

           2.1.HYVÄ KÄYTÖS

 • Noudatan hyviä tapoja. Otan toiset huomioon, edistän työ- ja opiskelurauhaa, kunnioitan toisia, tervehdin ja noudatan ohjeita.
 • En kopioi oppilastöihin tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.
 • Ruokailussa noudatan hyviä ruokailutapoja ja muita annettuja ohjeita.
 • Pukeudun asiallisesti. Asialliseen pukeutumiseen kuuluu tarkoituksenmukaisuus ja se, etten pukeudu toisia loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti.
 • Pidän kiinni annetuista aikatauluista ja olen täsmällinen.
 • Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota en saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
 • Hyvää käytöstä on terveiden elämäntapojen noudattaminen kuten päihteettömyys, terveellinen ja monipuolinen ruokavalio sekä täsmällinen vuorokausirytmi.

           2.2.SIISTEYDESTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

 • Pidän huolta koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistani.
 • En roskaa ja siivoan omat jäljet.
 • Olen velvollinen vahingonkorvaamiseen ja likaamani tai epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen.

           2.3.TURVALLISUUS

 • Olen velvollinen ilmoittamaan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Koulun sisätiloissa liikun rauhallisesti ja meluamatta.
 • Välitunnit vietän annetulla välituntialueella, pyöräkatos ei ole välituntialuetta.
 • En heitä lumipalloja, kiviä jne. koska ne aiheuttavat vaaran muille oppilaille ja irtaimistolle.
 • Välitunnilla en pyöräile, enkä skuuttaile.
 • Koulumatkoilla, kuljetuksia odottaessani ja kuljetuksista jäädessäni noudatan liikennesääntöjä ja erikseen annettuja ohjeita.
 • Pyöräillessäni käytän pyöräilykypärää ja huolehdin, että pyörässäni on riittävät valot ja heijastimet.
 • Tiedostan, että koulun alueella on kameravalvonta.

           2.4.TIETOKONEEN, MATKAPUHELIMEN JA MUIDEN MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ

 • Käytän tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Matkapuhelimeni tai muu mobiililaitteeni on häiriötä aiheuttamattomassa tilassa oppitunnin aikana.
 • Muistan, että olen koulussa oppiakseni asioita. Siksi noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytössä oppi- ja välitunneilla. Välitunnillakin on kiva jutella kavereiden kanssa kasvotusten. Kukaan ei halua tulla kiusatuksi sosiaalisessa mediassa eikä muuallakaan. Siksi toimin vastuullisesti.

           2.5.PÄIHTEET JA VAARALLISET ESINEET

 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty. Tämä tarkoittaa muun muassa alkoholia, tupakkalain tarkoittamia tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita lasersoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita.

           2.6.KURINPITO

 • Kurinpidossa noudatetaan perusopetuslakia.
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. Opettaja ja rehtori voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.
 • Koulun rehtorin ja opettajan velvollisuutena on ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

      3. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Järjestysäännöistä tiedotetaan kaikille koulussa työskenteleville ja oppilaille sekä koteihin.
 • Järjestysäännöt ovat nähtävillä opetustiloissa ja ilmoitustauluilla.
 • Järjestyssääntöjen toteutumista seurataan jatkuvasti.
 • Järjestyssäännöt päivitetään lukuvuosittain lukuvuoden alussa tai tarvittaessa.