Erityisopetus

Erityisopetus on oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa työtä, jota jokaisella oppilaalla on oikeus tarvittaessa saada. Erityisopetuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja korjata oppimisvaikeuksia. Opetuksen suunnittelun ja järjestämisen lähtökohtana ovat oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Koulumme laaja-alaiset erityisopettajat (Anette Kortesoja 1-2 lk:t, Johanna Penttinen 3-4 lk:t ja Katja Marttala 5-6 lk:t antavat osa-aikaista erityisopetusta. Se voi olla esimerkiksi puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöiden korjaamista tai auttamista matematiikan ja englannin kielen oppimisvaikeuksissa. Opetusta annetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena koulupäivän aikana.

Oppilas voi saada erityisopettajan tukea sekä yleisen, tehostetun että erityisen tuen vaiheessa. Alkuopetuksessa painottuvat puhehäiriöiden hoito sekä lukemisen ja kirjoittamisen oppimisessa auttaminen. Mikäli oppiminen ja keskittyminen isossa opetusryhmässä on vaikeaa, voi olla myös perusteltua opiskella pienessä ryhmässä erityisopettajan luona joitakin oppitunteja viikossa. Erityisopetus ei korvaa oman opettajan antamaa tukiopetusta.

Koulumme erityisluokanopettajilla (pienluokat 1-4) oppilasryhmä on pysyvämpi. Periaatteena kuitenkin on, että pienluokkien oppilaat mahdollisuuksien mukaan ovat integroituina isompiin opetusryhmiin joissakin oppiaineissa (esim. taito- ja taideaineet).

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa