Erityisopetus

Erityisopetus on oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa työtä, jota jokaisella oppilaalla on oikeus tarvittaessa saada. Erityisopetuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja korjata oppimisvaikeuksia. Opetuksen suunnittelun ja järjestämisen lähtökohtana ovat oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Koulumme laaja-alaiset erityisopettajat (Anette Kortesoja 1-2 lk:t, Johanna Penttinen 3-4 lk:t ja Katja Marttala 5-6 lk:t antavat osa-aikaista erityisopetusta. Se voi olla esimerkiksi puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöiden korjaamista tai auttamista matematiikan ja englannin kielen oppimisvaikeuksissa. Opetusta annetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena koulupäivän aikana.

Oppilas voi saada erityisopettajan tukea sekä yleisen, tehostetun että erityisen tuen vaiheessa. Alkuopetuksessa painottuvat puhehäiriöiden hoito sekä lukemisen ja kirjoittamisen oppimisessa auttaminen. Mikäli oppiminen ja keskittyminen isossa opetusryhmässä on vaikeaa, voi olla myös perusteltua opiskella pienessä ryhmässä erityisopettajan luona joitakin oppitunteja viikossa. Erityisopetus ei korvaa oman opettajan antamaa tukiopetusta.

Koulumme erityisluokanopettajilla (pienluokat 1-4) oppilasryhmä on pysyvämpi. Periaatteena kuitenkin on, että pienluokkien oppilaat mahdollisuuksien mukaan ovat integroituina isompiin opetusryhmiin joissakin oppiaineissa (esim. taito- ja taideaineet).

Erityisopetus varmistaa, ettei kukaan jää jälkeen. 

tarvetta esiintyy useammin kuin voisi. Monilla lapsilla on vaikeuksia oppimisella tavalla tai toisella. Joillakin on vaikeuksia ymmärtää, kun taas toiset eivät muista hyvin. Paulaharjun koulun oppilastukea tarjotaan kaikille sen varmistamiseksi, että kaikkien lasten akateeminen, henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kehitys kasvavat tasaisesti.

Miksi erityisopetus on tärkeää?

“Erityisopetustarpeiden” saaminen ei tarkoita automaattisesti, että lapsessa on “jotain vikaa”. Tämä on normaalia. Jotkut ihmiset tarvitsevat vain henkilökohtaisen opetusmenetelmän oppiakseen nopeammin.

Tavallisten opetustapojen oli tarkoitus olla hyödyllisiä väestölle. On vaikea tehdä opetusmenetelmää, josta voi olla hyötyä kaikille, koska jokaisella on erilainen tapa vastaanottaa ja käsitellä tietoa.

Kuinka voi kertoa, onko lapsella erityisopetusta?

Toisin kuin sairaudet ja nälkä, lapsen on vaikea kertoa, mitä he tarvitsevat opiskellessaan. He voivat vain olettaa, että koulu on vaikea, ja elää sen kanssa. Paras ihminen kysyä on heidän opettajansa. 

Opettajat näkevät lapset heidän opiskellessaan ja esiintyessään koulussa. Heillä on myös kirjaa akateemisesta suorituksestaan, joka toimii konkreettisena todisteena siitä, mistä opiskelija puuttuu. Heillä on myös kirjaa muista saman tason opiskelijoista. Kysy opettajilta heidän oletuksensa. Kysy myös, kuinka hyvin he pärjäävät ikäisensä kanssa. 

Erityisopetusta ei pitäisi tarjota vain tutkijoille kamppaileville. Niiden, jotka yrittävät ilmaista itseään, tulisi myös harkita avun saamista. Sosiaalisten taitojen kehittäminen on yksi lapsuuden tärkeimmistä osista, joka voi vaikuttaa voimakkaasti heidän suorituskykyynsä aikuisena.

Kuinka huoltajat ja opettajat voivat yhdessä auttaa lapsia, joilla on erityisopetusta?

Paulaharjun opettajia koulutetaan hyväksymään muutokset oppituntisuunnitelmiinsa ja moduuleihinsa auttaakseen kamppailijoita pysymään mukana. Tietenkin tämä voi mennä vain niin pitkälle. Opettaja voi tarjota oppitunnin, jos lapsi sitä tarvitsee.

Yksi tärkeimmistä vaiheista lapsen auttamisessa on puhuminen hänen kanssaan. Kysymys heille arkisten ja tärkeiden välillä on hyvä tapa auttaa heitä kehittämään taitoa vuorovaikutukseen. Se, että annat heidän kertoa tarinoita keskeytyksettä ja kuuntelu aktiivisesti, parantaa heidän ilmaisutuntemustaan ​​ja itseluottamusta. 

Akateemikoissa on tärkeää puuttua mihin tahansa, mikä estää heitä. Tämä voi vaihdella huonojen aistien, lyhyen tarkkaavaisuuden ja aiheen väärinkäsityksen välillä. Aistit voidaan korjata kuulolaitteilla tai silmälaseilla. Huomio on vaikea, joten opettajan ja vanhemman on aina kiinnitettävä huomiota. 

Jos ongelma on väärinkäsitys, opettajan ja vanhempien on kerrottava tosiasiat tavalla, joka kumoaa heidän alkuperäisen olettamuksensa tekemättä heistä pahaa. Väittämällä tosiasioita loukkaavalla sävyllä lapsi saa tuntemaan, että tietojen selventäminen on tilaisuus saada hänet tuntemaan tyhmän, mikä on haitallista luottamukselle. Se vahingoittaa myös heidän innostustaan ​​oppimisesta. 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa